Algemene voorwaarden GeertsVerhuizingen


Artikel 1 Begrippen

Geertsverhuizingen is een onderneming die zich ten doel stelt tot het leveren van verhuisdiensten, één en ander in de meest ruime zin. 

In deze algemene voorwaarden wordt onder Geertsverhuizingen tevens begrepen alle bij deze onderneming in dienst zijnde werknemers. 

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Geertsverhuizingen opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1.4

In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door Geertsverhuizingen en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Geertsverhuizingen ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

In deze algemeen voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ begrepen: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Geertsverhuizingen zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Geertsverhuizingen en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Geertsverhuizingen in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Geertsverhuizingen en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Geertsverhuizingen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Geertsverhuizingen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 De overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van Geertsverhuizingen zijn vrijblijvend, en vervallen na 14 dagen. 

Geertsverhuizingen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Geertsverhuizingen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Geertsverhuizingen anders aangeeft.

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Geertsverhuizingen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Geertsverhuizingen is bevestigd, kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Indien Geertsverhuizingen dit nuttig of noodzakelijk acht, is Geertsverhuizingen steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. 

Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die Geertsverhuizingen nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig aan Geertsverhuizingen te verstrekken.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan Geertsverhuizingen ter beschikking gestelde materiaal en/of de verstrekte gegevens. 

Indien Opdrachtgever wenst de opdracht tussentijds te wijzigen, kunnen daaraan meerkosten verbonden zijn. De meerkosten zullen vooraf aan Opdrachtgever worden gecommuniceerd. 

Wanneer voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Geertsverhuizingen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Geertsverhuizingen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Geertsverhuizingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap

Artikel 5 Honorering, kosten en betaling

Opdrachtgever betaalt een vaste prijs voor de afname van de Diensten die Geertsverhuizingen verricht in de uitvoering van de opdracht. Voor elke Opdracht wordt een maatwerk offerte opgesteld, waarin de prijs van de desbetreffende Opdracht wordt vastgesteld. 

Indien Geertsverhuizingen dat wenselijk acht, is Geertsverhuizingen gerechtigd van Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te verlangen. Geertsverhuizingen kan de aanvang van de werkzaamheden in dat geval opschorten totdat het voorschot is voldaan, dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld. 

Indien sprake is van meerwerk, is Geertsverhuizingen gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen. Geertsverhuizingen zal hiervoor tijdig contact opnemen met Opdrachtgever. Onder meerwerk wordt verstaan: de werkzaamheden of andere prestaties verricht of te verrichten door Geertsverhuizingen die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen en/of wijzigingen daarvan betreffen. 

Betaling geschiedt middels facturatie of aan het eind van de opdracht middels pin of contante betaling. Geertsverhuizingen en Opdrachtgever komen onderling overeen welke betalingswijze zal worden gehanteerd. 

Indien Geertsverhuizingen en Opdrachtgever tot betaling middels facturatie zijn overeenkomen, dient een factuur van Geertsverhuizingen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeenkomen. 

Indien niet op tijd aan de betalingsverplichting is voldaan, zal Opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Geertsverhuizingen gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding zal zijn gehouden.

In geval van betalingsverzuim heeft Geertsverhuizingen recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door Opdrachtgever verschuldigde. 

Indien Geertsverhuizingen besluit een vordering op Opdrachtgever wegens één of meer nietbetaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 5.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Geertsverhuizingen verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Geertsverhuizingen bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 6 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

Geertsverhuizingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Geertsverhuizingen is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens en/of ondeugdelijke materialen. 

Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeermogelijkheden, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat Geertsverhuizingen in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

Opdrachtgever vrijwaart Geertsverhuizingen voor eventuele aanspraken van derden.

Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden. Geertsverhuizingen is niet aansprakelijk voor dergelijke vertraging. 

Indien Geertsverhuizingen in overeenstemming met Opdrachtgever een lift inhuurt bij een derde partij, kan Geertsverhuizingen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan door gebruik van de lift. 

Indien Geertsverhuizingen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Geertsverhuizingen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de werkzaamheden, althans tot dat gedeelte van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Geertsverhuizingen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Geertsverhuizingen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Geertsverhuizingen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Geertsverhuizingen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Geertsverhuizingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Geertsverhuizingen.

Artikel 7 Overmacht 

Indien de tekortkoming in artikel 6 het gevolg is van overmacht, zal Geertsverhuizingen niet aansprakelijk zijn voor schade. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Geertsverhuizingen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is. 

Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Geertsverhuizingen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Geertsverhuizingen of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Geertsverhuizingen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Geertsverhuizingen heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Geertsverhuizingen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Geertsverhuizingen goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 

In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Geertsverhuizingen vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Geertsverhuizingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Geertsverhuizingen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tot twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden kosteloos worden ontbonden. 

Indien Opdrachtgever beslist de opdracht te ontbinden, binnen een termijn van 2 weken voorafgaand aan de start van de overeengekomen opdracht, zullen, naast de kosten voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, €250,- annuleringskosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9 Identiteit Geertsverhuizingen 

Geertsverhuizingen is in de KvK geregistreerd onder nummer 68491948. Geertsverhuizingen draagt Btw-identificatienummer NL116232262B01. Verder is Geertsverhuizingen (statutair) gevestigd aan de Sloterweg 93a, 1171 CH te Badhoevedorp.

Geertsverhuizingen is middels de website www.geertsverhuizingen.nl en telefonisch te bereiken op 06 23 68 96 61.  

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op de rechtsverhouding tussen Geertsverhuizingen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen die tussen Geertsverhuizingen en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland. 

Artikel 11 Vindplaats algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.geertsverhuizingen.nl en zullen door Geertsverhuizingen op verzoek kosteloos worden toegezonden.